MINISTERUL EDUCATIEI

SCOALA GIMNAZIALA “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

JUDETUL PRAHOVA

TELEFON/ FAX 0244235880 / 0244236880

ANUNŢ

CONCURS OCUPARE POSTULUI DE  INGRIJITOR- 1 NORMA,

PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI VA CONSTA DIN DOUA PROBE :

 1. Proba practica – 22.12.2021, ora 10,00
 2. Interviu – 22.12.2021, ora 12,00

Depunerea dosarelor se va face zilnic, la secretariatul scolii, in perioada 10.12.2021-15.12.2021.

Pentru a ocupa un post contractual vacant  sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii liceale/ medii cu sau fara experienta.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca
 2. b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta de integritate
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Hotararea Nr.35

Hotararea Nr.33

Hotararea Nr 30

Informare Privind Gradul De Vaccinare

Hotararea Nr.29

Hotararea Nr. 28

SITUATIE VACCINARE SCOALA ION IONESCU

ANUNT FESTIVITATI DESCHIDERE AN SCOLAR

Declaratie pe proprie Rapundere

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION IONESCU’’, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

JUDEŢUL PRAHOVA

COD FISCAL 29001691

Nr. 3026/16.12.2020

 

 

ANUNŢ

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant pe perioada nedeterminata,  în conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificată și completată de H.G. 1027/2014 .

Denumirea postului contractual vacant  :

 • 1 post conducator auto microbuz școlar ;

Condiţii de participare la concurs :

 • Studii medii
 • Vechime : peste 15 ani în funcția de conducător auto persoane și minim 3 ani transport școlar ;
 • Disponibilitate la program flexibil

Data , ora,  locul desfăşurării concursului :

 • 01.2021 , ora 10,00 – proba scrisă
 • 01.2021 – proba practică, la sediul instituţiei
 • 01.2021 – interviu, la sediul instituţiei

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial.

Date de contact  Bolboaşă Vasilica- secretar şef, telefon 0244235880 ; 0244236880.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION IONESCU’’, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

JUDEŢUL PRAHOVA

COD FISCAL 29001691

Nr. 2267/28.10.2020

 

ANUNŢ

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, in conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificata si completata de H.G. 1027/2014 .

Denumirea postului :

 • 1 post îngrijitor pe perioadă nedeterminată ;

Condiţii de participare la concurs :

 • Pentru postul de îngrijitor- studii liceale/ medii ; cu sau fără vechime .

Data , ora,  locul desfăşurării concursului :

 • 10.2020 – selecţia dosarelor
 • 10.2020 – proba scrisă
 • 10.2020 – proba practică, la sediul instituţiei
 • 10.2020 – interviu, la sediul instituţiei

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul instituţiei de învăţământ in perioada 01.10.2020- 10.10.2020  orele 8,00- 15,00.

Date de contact  Bolboaşă Vasilica- secretar şef, telefon 0244235880 ; 0244236880.

 

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

ADRESA INSPECTORATUL JUDETEAN PRAHOVA CATRE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR NR. 1993/11.09.2020

Şcoala Gimnazială Ion Ionescu – unitate PJ Comuna Valea Călugărească

 

                                                                     Dragi părinţi,

 

În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al şcolii, din data de 7 septembrie 2020, s-a aprobat Secenariul 1 (participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie), conform ratei de incidenţă transmisă de DSP Prahova.

Este un început de an şcolar altfel, cu păstrarea distanţării sociale şi purtarea obligatorie a măştii de către elevi şi personal.

Nu se poate organiza tradiţionala Festivitate de deschidere a anului şcolar, accesul părinţilor în curtea şcolii şi în şcoală, fiind restricţionat.

După data de 10 septembrie, fiecare învăţător/diriginte va comunica cu dumneavoastră prezentându-vă programul zilei de 14 septembrie şi al primelor zile ale săptămânii care urmează. S-a hotarat ca inceputul de an scolar sa fie unul flexibil, fara aglomerarea  curtii scolii, pana la invatarea traseelor si regulilor de distantare pe timpul programului scolar de catre elevi. Astfel, primele 2-3 zile (marti si miercuri) efectivele vor veni fragmentate la jumatate apoi vom incepe programul normal conform orarelor date mai  jos.

Acest scenariu a fost aprobat doar pentru săptămâna 14-18 septembrie 2020.

Programul şcolar urmează să se deruleze astfel:

 

 1. Grădiniţa cu Program Normal Luminiţa
Grupa mică, mijlocie, mare 8.00-12.00

 

 1. Şcoala Gimnazială Nicovani
Învăţământul primar 8.00-11.30
Învăţământul gimnazial Clasa a V-a 10.00 – 15.00/16.00
Clasa a VI-a 10.00 – 15.00/16.00
Clasa a VII-a 9.00 – 15.00/16.00

 

 1. Şcoala Gimnazială Rachieri
Învăţământul primar 8.00-11.30
Învăţământul gimnazial Clasa a V-a 12.00-17.00/18.00
Clasa a VI-a 12.00-17.00/18.00
Clasa a VII-a 12.00-17.00/18.00
Clasa a VIII-a 12.00-17.00/18.00

 

 1. Şcoala Gimnazială Ion Ionescu
Învăţământul primar 8.00-11.30
Învăţământul gimnazial Clasele a V-a 12.00 – 17.00/18.00
Clasele a VI-a 12.00 – 17.00/18.00
Clasele a VII-a 10.00 – 16.00/17.00
Clasa a VIII-a 9.00 – 15.00/16.00

 

Vă rugăm de asemena să   comunicaţi invatatorului/dirigintelui, dacă există preșcolari/elevi care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv). Acestia se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului de familie și cu acordul scris al părinților.

Incepem anul scolar doar cu un singur microbuz scolar care poate transporta doar 8 elevi. Se asigura transport dus – intors doar pentru 8 elevi de la Varfuri- Schiau care locuiesc cel mai departe, pentru cei 9 elevi de clasa aVIIIa de la Nicovani – acolo nu este clasa aVIIIa! si elevii de la Nicovani de clasa aVIIa din aceleasi motive. Imbunatatirea conditiilor de transport se va realiza dupa ridicarea starii de alerta cand se poate organiza concurs de catre Primarie pentru ocuparea postului vacant de sofer microbuz scolar.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

      Venim către dumneavoastră şi cu sfaturi care vă pot ajuta în perioada următoare să vă protejaţi familia, sfaturi transmise prin Ordinul comun al MEC si MS.

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚII:

 • Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;
 • Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
 • Acordați atenție copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
 • Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;
 • Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
 • Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;
 • Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);
 • Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
 • Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală, triajul epidemiologic este facut de parinte acasa, inainte de plecarea la scoala;
 • În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;
 • În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală) invatatorul/dirigintele informeaza familia care preia copilul acasă și familia contacteaza telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz.
 • .

Comunicarea cu scoala – invatator/diriginte, se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

           Vă rugăm să anunţaţi unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:

 • •Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • •Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 • •Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.

Extras din OMEC si MS nr.5487/1494/ 31 august 2020

 

 

 

 

ANUNT

Scoala Gimnaziala ,,Ion Ionescu” Comuna Valea Calugareasca organizeaza sambata, 15 februarie 2020, a X-a editie a Concursului Judetean de Matematica ,,Urmasii matematicianului Ion Ionescu” Valea Calugareasca in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Societatea de Stiinte Matematice, Filiala Prahova. Concursul este inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene an scolar 2019/2020, domeniul stiintific, pozitia 133.

Conditiile de participare sunt mentionate in documentele atasate.

 

Director,

Prof. Mincu Viorica

 

DESCARCA ANEXA 1 – februarie 2020

DESCARCA ANEXA 2 – 2020

DESCARCA Regulament

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ALA GIMNAZIALA “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

JUDETUL PRAHOVA

TELEFON/ FAX 0244235880 / 0244236880

Nr. 211/31.01.2020

ANUNŢ

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR

Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, Jud. Prahova,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie, vacant, de îngrijitor, cu normă întreagă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii liceale/ medii cu sau fara experienta.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca
 2. b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, până la data de 28.02.2020, ora 12,00.

Concursul va consta în următoarele etape:

– selecţia dosarelor

– proba scrisa – 100 puncte

– proba practică – 100 puncte

– interviu – 100 puncte

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca , telefon/ fax 0244235880 / 0244236880.

Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

Nr.Crt. Etapa de concurs Data desfasurarii
 

1

Selectia dosarelor 28.02.2020 , ora 14,00
Afisarea rezultatelor 28.02.2020,  ora 15,00
Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 28.02.2020, ora  17,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 28.02.2020, ora 18,00
2 Proba scrisa 03.03.2020, ora 9,00
Afisarea rezultatelor 03.03.2020, ora 12,00
Contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 03.03.2020, ora 14,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 03.03.2020, ora 17,00
 

 

3

Proba practică 04.03.2020, ora 10,00
Afişarea rezultatelor probei practice 04.03.2020, ora 12,00
Contestaţii cu privire la rezultatul probei practice 04.03.2020, ora 14,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 04.03.2020, ora 17,00
 

4

Interviu 05.03.2020, ora 10,00
Afişarea rezultatelor interviului 05.03.2020, ora 12.00
Contestaţii cu privire la rezultatul interviului 05.03.2020, ora 14,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 05.03.2020, ora 17,00
5 Afişarea rezultatelor finale 05.03.2020, ora 18,00

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 • Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cap.IV,V,VI,VII
 • Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare – cap.I., II
 • Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin 5079/2016 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)
 • Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 • Ordin 119/2014 – Norme de igienă și sănătate publică

 

 

 D I R E C T O R,

PROF.MINCU VIORICA

 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

Nr .1164./ 19.04.2019

 

 

     ANUNŢ

 

 

Școala Gimnazială “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacant de ingrijitor – 1 post.

Organizarea şi desfăşurarea concursului se face conform anexei 1 la HG Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – Publicat în MO 221/31 martie 2011 cu modificarile și completările ulterioare.

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 2. Act de identitate  copie xerox;
 3. Certificat de naştere copie xerox;
 4. Certificat de căsătorie copie xerox (dacă este cazul);
 5. Documente care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituție.
 6. Carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
 7. Cazierul judiciar ;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 luni  anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Curriculum vitae;

Actele  de identitate și de studii  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea .

Dosarul complet se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale  “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA în perioada 2- 10.05.2019   între orele    08,00 – 15.00 – D-na  Bolboasa Vasilica .

Selecţia dosarelor de înscriere se face în data de 13.05.2019. Rezultatul selectării dosarelor se afişează în data de 13.05.2019,  ora 15 ºº cu menţiunea „admis” sau „respins”.  Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarului se depun la sediul școlii  în data de 14.05.2019  orele 8ºº – 12ºº . Rezultatul   contestaţiilor  se afișează în data de  14.05.2019 ,  ora 15ºº.

 

FIŞA POSTULUI ESTE PREVĂZUTĂ IN ANEXA 1.

 

CONDIȚIILE  NECESARE OCUPĂRII POSTULUI  CONFORM ART. 3 DIN HG nr. 286/2011

 • are cetațenia română;
 • cunoaște limba română , scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exercițiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției , cu excepția situației în care a intervenit

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS :

 • proba practica (15 minute/pentru fiecare candidat  – punctajul este de maxim 100 de puncte).
 • interviul (15 minute/pentru fiecare candidat  – punctajul este de maxim 100 de puncte).

Punctajul minim pentru fiecare proba este 50 puncte.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ETAPELOR DE CONCURS ESTE PREVĂZUT ÎN ANEXA 2

Concursul se desfăşoară la sediul Școlii Gimnaziale “ Ion Ionescu”  “Comuna Valea Calugareasca

 

AFIŞAT ASTĂZI 19.04.2019

 

 

Președinte comisie – director adjunct ,

Prof.  LISTOSCHI NEACSU RALUCA ANDREEA

 

Click aici pentru a salva anuntul in format PDF

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

SCOALA GIMNAZIALA “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CALUGAREASCA

JUDETUL PRAHOVA

TELEFON/ FAX 0244235880 / 0244236880

E-mail : sclvaleacalugareasca@yahoo.com

Nr. 3891/20.12.2018

ANUNŢ

CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR

Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, Jud. Prahova,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuţie, vacant, de îngrijitor, cu normă întreagă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii generale sau medii.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca
 2. b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011);
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, până la data de 10.01.2019, ora 14,00.

Concursul va consta în următoarele etape:

– selecţia dosarelor

– proba practică – 100 puncte

– interviu – 100 puncte

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Scolii Gimnaziale “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca , telefon/ fax 0244235880 / 0244236880.

Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor:

Nr.Crt. Etapa de concurs Data desfasurarii
 

1

Selectia dosarelor 17.01.2019  (afişare până la ora 14,00)
Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 17.01.2019 , ora 16,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 18.01.2019 , ora 10,00
 

 

2

Proba practică 21.01.2019, ora 9,00
Afişarea rezultatelor probei practice 21.01.2019, ora 14,30
Contestaţii cu privire la rezultatul probei practice 22.01.2019 , pana la ora 10,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 22.01.2019, ora 17,00
 

3

Interviu 23.01.2019, ora 9,00
Afişarea rezultatelor interviului 23.01.2019, ora 15,00
Contestaţii cu privire la rezultatul interviului 23.01.2019, ora 17,00
Soluţionarea contestaţiilor (afişare) 25.01.2019, ora 12,00
4 Afişarea rezultatelor finale 25.01.2019, ora 17,00

Notă:Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.Proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte.

D I R E C T O R,

PROF.MINCU VIORICA

Click aici pentru a salva anuntul in format PDF

ANUNŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport preşcolari şi elevi) – 1 normă

Concursul va avea loc pe data de:

 1. a) 08 decembrie 2017 , proba scrisă şi analiza CV-lui (interviu) la ora 10,00   (contestaţiile se depun în 24 ore)
 2. b) 12 decembrie 2017 proba practica la sediul unităţii din Valea Călugărerască, judeţul Prahova, nr,46

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă, proba practică şi interviu.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • studii medii liceale;
 • atestat profesional transport persone;
 • posesor al unui permis de conducere care să cuprindă categoria D
 • minim 2 ani in specialitatea de şofer/conducator auto;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.

 DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  29 noiembrie 2017, ora 16,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • cetăţean român, cu domiciliul în România;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox permis de conducere categoria „D” – obligatoriu minim 2 ani vechime;
 • copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • cazier judiciar;
 • cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Prahova;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de şofer profesionist;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, vizată de conducătorul unităţii respective.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

 

Bibliografie  :

Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , versiune consolidate la data de 01.02.2014.

HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier , versiune consolidata la data de 12.01.2012 ,

HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

Click aici pentru a salva anuntul in format PDF

 

ANUNŢ

 

Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu”, Comuna Valea Călugărească, cu sediul în localitatea  Valea Călugărească, judeţul Prahova, CUI 29001691, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de îngrijitor- 0,50 norma pe perioadă determinată.

Condiţii de participare :

 • Studii medii sau liceale ;
 • Cunoştinte în domeniul S.S.M. SI P.S.I.;
 • Abilităţi de relaţionare – comunicare cu intreg personalul din unitate, elevi, părinţi, comunitate;
 • Abilităţi de muncă în echipă ;
 • Disponibilitate la program flexibil;

Concursul se organizează astfel :

 • Proba practică– în data de 10.04.2017, ora 9,00.
 • Interviu – în data de 10.04.2017, ora 11,00

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  20.03.2017-31.03.2017

Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei  : 0244235880 ; 0244236880.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

 

 

ANUNŢ

Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca scoate la concurs  urmatorul post vacant :

 • 50 norma administrator financiar ( contabil sef), studii superioare, perioadă  nedeterminată, vechime in contabilitate in institutiile publice minim 5 ani, vechime in contabilitate invatamant minim 2 ani, cunostinte operare PC, abilitati de lucru in echipa .
 • Concursul se va desfasura la Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Nr.Crt. ETAPA DE CONCURS DATA DESFĂŞURĂRII INTERVAL ORAR
1 DEPUNEREA DOSARELOR 01.06.2016-10.06.2016 9.00 – 15.00
 

2

SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 13.06.2016 15.00 – 17.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 14.06.2016 12.00 – 14.00
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR -AFIŞARE 14.06.2016 16.00
 

3

PROBA SCRISĂ 21.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI SCRISE 22.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE 22.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 22.06.2016 17.00
 

4

PROBA PRACTICĂ 23.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI PRACTICE 23.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI PRACTICE 23.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 23.06.2016 17.00
5 PROBA DE INTERVIU 23.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU 24.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU 24.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 24.06.2016 17.00
6 REZULTATUL CONCURSULUI 27.06.2016 17.00

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.