ANUNŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport preşcolari şi elevi) – 1 normă

Concursul va avea loc pe data de:

 1. a) 08 decembrie 2017 , proba scrisă şi analiza CV-lui (interviu) la ora 10,00   (contestaţiile se depun în 24 ore)
 2. b) 12 decembrie 2017 proba practica la sediul unităţii din Valea Călugărerască, judeţul Prahova, nr,46

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă, proba practică şi interviu.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • studii medii liceale;
 • atestat profesional transport persone;
 • posesor al unui permis de conducere care să cuprindă categoria D
 • minim 2 ani in specialitatea de şofer/conducator auto;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.

 DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  29 noiembrie 2017, ora 16,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • cetăţean român, cu domiciliul în România;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox permis de conducere categoria „D” – obligatoriu minim 2 ani vechime;
 • copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • cazier judiciar;
 • cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Prahova;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de şofer profesionist;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, vizată de conducătorul unităţii respective.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

 

Bibliografie  :

Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , versiune consolidate la data de 01.02.2014.

HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier , versiune consolidata la data de 12.01.2012 ,

HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

Click aici pentru a salva anuntul in format PDF

 

ANUNŢ

 

Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu”, Comuna Valea Călugărească, cu sediul în localitatea  Valea Călugărească, judeţul Prahova, CUI 29001691, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de îngrijitor- 0,50 norma pe perioadă determinată.

Condiţii de participare :

 • Studii medii sau liceale ;
 • Cunoştinte în domeniul S.S.M. SI P.S.I.;
 • Abilităţi de relaţionare – comunicare cu intreg personalul din unitate, elevi, părinţi, comunitate;
 • Abilităţi de muncă în echipă ;
 • Disponibilitate la program flexibil;

Concursul se organizează astfel :

 • Proba practică– în data de 10.04.2017, ora 9,00.
 • Interviu – în data de 10.04.2017, ora 11,00

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  20.03.2017-31.03.2017

Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei  : 0244235880 ; 0244236880.

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA

 

 

ANUNŢ

Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca scoate la concurs  urmatorul post vacant :

 • 50 norma administrator financiar ( contabil sef), studii superioare, perioadă  nedeterminată, vechime in contabilitate in institutiile publice minim 5 ani, vechime in contabilitate invatamant minim 2 ani, cunostinte operare PC, abilitati de lucru in echipa .
 • Concursul se va desfasura la Scoala Gimnaziala “Ion Ionescu”, Comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Nr.Crt. ETAPA DE CONCURS DATA DESFĂŞURĂRII INTERVAL ORAR
1 DEPUNEREA DOSARELOR 01.06.2016-10.06.2016 9.00 – 15.00
 

2

SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 13.06.2016 15.00 – 17.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 14.06.2016 12.00 – 14.00
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR -AFIŞARE 14.06.2016 16.00
 

3

PROBA SCRISĂ 21.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI SCRISE 22.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI SCRISE 22.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 22.06.2016 17.00
 

4

PROBA PRACTICĂ 23.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI PRACTICE 23.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI PRACTICE 23.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 23.06.2016 17.00
5 PROBA DE INTERVIU 23.06.2016 9.00
REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU 24.06.2016 12.00
CONTESTAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU 24.06.2016 13.00 – 15.00
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR 24.06.2016 17.00
6 REZULTATUL CONCURSULUI 27.06.2016 17.00

 

DIRECTOR,

PROF. MINCU VIORICA